Návrhy mailů (aneb jak oslovit své zaměstnance a zaměstnankyně) - Do práce na kole

Návrhy mailů (aneb jak oslovit své zaměstnance a zaměstnankyně)

For the English version scroll down

Návrh 1. oslovovacího e-mailu pro zaměstnance do Květnové výzvy, odešlete koncem ledna

Subjekt: Přihlaste se do Květnové výzvy Do práce na kole (pěšky nebo poklusem)!

Do práce na kole je každoroční celorepubliková výzva. K jejímu přijetí stačí sestavit 2-5 členný tým, zaregistrovat se do konce dubna na www.dopracenakole.cz (každý soutěžící zvlášť) a během května pak co nejpravidelněji jezdit do práce a z práce na kole, koloběžce, skejtu, vozíčku, anebo chodit pěšky či běhat. Udržíte si formu a posílíte imunitu.

Po ranní akci budete v kondici, a kromě našeho města vám poděkují i vaše mozkové buňky, kterým to díky okysličování lépe myslí. Zároveň pomůžete přitáhnout pozornost k problematice udržitelných měst a jejich infrastruktury pro chodce a cyklisty. I proto vám …………… (doplňte jméno vaší firmy) zaplatí startovné (anebo zaplatí startovné všem, kdo se zaregistrují do konce března, anebo zaplatí startovné prvním X registrovaným apod. – jak si to vymyslíte). Při registraci tedy zaškrtněte možnost „Účastnický poplatek mi platí zaměstnavatel“.

Všichni účastníci a účastnice výzvy dostanou trička z biobavlny, nebo praktické nákrčníky – obojí s originálním potiskem Do práce na kole. Na vylosované účastnice a účastníky s vyšší než 66% pravidelností pak čekají skvělé odměny jako kola, koloběžky, zájezdy nebo vstupenky na různé sportovní a kulturní akce (+ můžete přidat něco, co vymyslíte ve vaší firmě – např. Všichni, kdo vyjedou během května na kole anebo vyjdou pěšky aspoň 10x, od nás dostanou navíc speciální ……blikačky, dresy, zvonky… cokoli, co vymyslíte).

Registrace se otevírají už 1. února. V únoru je zároveň startovné i nejvýhodnější, tak neváhejte!

Těšíme se na vaše kilometry a hlavně úsměvy!

Návrh 2. „připomínajícího“ e-mailu pro zaměstnance a zaměstnankyně – Květnová výzva, poslat všem kolem 15. dubna

Subjekt: Pozor! Už jen X dní do konce registrace!

Květnová výzva Do práce na kole se pomalu ale jistě blíží… Celkem se do ní dosud zaregistrovalo XX zaměstnanců z naší firmy. Máme z vás velkou radost! A pro ty z vás, kteří ještě váhají, máme vzkaz: Přihlaste se a pojeďte v tom s námi!

Kdo se chcete stát součástí našich letošních týmů a vyhrát spoustu pěkných cen (můžete sem napsat i konkrétní ceny, které vymyslíte ve vaší firmě), přihlaste se do akce nejraději hned, nejpozději však do konce dubna na www.dopracenakole.cz. Kdo to stihne, tomu naše firma zaplatí startovné (při registraci stačí zaškrtnout možnost „Startovné za mě uhradí zaměstnavatel“).

Neohrožené týmy jako … (napište jména vašich dosavadních týmů) už pilují svou taktiku. Nenechte se zahanbit ani ve vašem oddělení (s vaší partou, kolegyněmi, ve vaší kanceláři…). Postavte tým a ukažte všem, že zvládáte přijmout i tuhle výzvu! Na všechny účastníky navíc čekají speciální akce (viz dopracenakole.cz) jako snídaně zdarma, akce na triko atd.

Hlavně to ale bude zábava. Takže vzhůru do akce!

Zapojte do výzvy i obchodní partnery, dodavatele, zákazníky, případně i konkurenci (můžete je vyzvat na souboj)

Buďte hrdí na to, že vaši zaměstnanci jezdí do práce na kole a využijte to k posílení vašeho firemního PR. Pochlubte se tím na firemním Facebooku nebo webu. (Během období březen – duben připojte i výzvu a odkaz k registraci.)

K účasti v soutěži můžete vyzvat i své obchodní partnery, zákazníky, dodavatele… Klidně jim napište e-mail s pěknou fotkou vašeho firemního týmu a např. tímto textem:

„Jezděte s námi (nebo choďte či běhejte) Do práce na kole. Tuhle skvělou akci si u nás loni užilo víc než XX zaměstnanců a zaměstnankyň a vřele ji všem doporučujeme. Je to nejen zábava a ideální způsob, jak zlepšit vztahy mezi zaměstnanci, ale i udělat něco pro jejich kondici i imunitu a dobrý pocit ze sebe sama. Nenásilně tak pomůžete i životnímu prostředí. S….(jméno vaší firmy) Do práce na kole hrdě podporujeme.

Pojďte do toho letos s námi!

Těšíme se na společnou cestu!

Více na www.dopracenakole.cz.

Pokud máte víc prostoru, využijte třeba tento delší e-mail

Předmět mailu: Celý květen jezdíme Do práce na kole. Přidejte se k nám!

Milí obchodní přátelé,

jsme hrdí na to, že jako firma přijímáme Květnovou výzvu Do práce na kole a naši zaměstnanci a zaměstnankyně si budou po celý měsíc užívat aktivního pohybu, zlepší si fyzickou i psychickou formu, okysličí mozkové buňky a v rámci jednotlivých týmů se utkají o celou řadu hodnotných cen.

A protože bezmotorová přeprava pomáhá zlepšovat nejen životní prostředí a vztahy na pracovišti, vyzýváme vás, abyste se zapojili také. Udržitelná mobilita je nejen trendem, ale může se také stát vaší významnou konkurenční výhodou. Vaše firma může také soutěžit o titul Cyklozaměstnavatel roku. V neposlední řadě pak svou účastí ve výzvě pomůžete zlepšit i město, ve kterém sídlíte.

Anonymizovaná data o trasách tisíců lidí, která v rámci výzvy její pořadatel, spolek AutoMat, sbírá, totiž pomáhají městům budovat cyklistickou i chodeckou infrastrukturu tam, kde je potřeba a vylepšovat místa problematická. Výzva je tedy i pro vaši firmu jedinečnou možností, jak udělat něco navíc pro spokojenost svých zaměstnanců, zviditelnit se konkurenčních vodách a aktivně se podílet na proměně svého města.

Zkrátka a dobře, účast v Květnové výzvě Do práce na kole můžeme jedině doporučit. Pojďte do toho s námi a vyzvěte své zaměstnance k sestavení týmů a zapojení se do aktivity, která svědčí nejen všem zúčastněným, ale i firmám jako celkům!

Těšíme se na společnou cestu a přejeme radost z jízdy, chůze nebo poklusu.

Motivační maily v průběhu výzvy

Se svými zaměstnanci co nejčastěji komunikujte o všech akcích, které se v rámci Květnové výzvy Do práce na kole chystají, a motivujte týmy pomocí komunikace průběžných výsledků. Ta může vypadat třeba takto:

„V průběžném žebříčku pravidelnosti zatím kraluje tým…..se 100% pravidelností následovaný týmem…. s X% úspěšností.

V počtu najetých kilometrů zatím nemá konkurenci pan XX z týmu XX s neuvěřitelnými XX kilometry, dotahovaný XX z týmu XX s X kilometry. Nejhůře je na tom prozatím tým XX, jehož čtyři členové dosud nevyjeli do práce na kole ani jedinkrát!…”

E-mail suggestions (how to address your employees)

Suggestion for the first e-mail addressing your employees – the e-mail should be sent at the beginning of February

Subject: Sign up for the Bike to Work challenge!

Bike to Work is a countrywide competition. All you need to do is put together a 2 to 5-member team, register yourselves by the end of April on www.dopracenakole.cz (each contestant separately) and during May commute to and from work on a bike, scooter, skate, wheelchair, walk or run as regularly as possible.

The morning workout will keep you in good shape and your brain cells will be grateful to you (as well as our town) as the oxygenation helps them think more clearly. That is also the reason why …..(fill in your company name) will pay your starting fee (alternatively pay the starting fee to everyone who registers themselves by the end of February, or pays the starting fee to the first X people registered, etc. – it depends on what you prefer). So during the registration, please check the box with the option “Starting fee is paid by the employer.“

All participants will receive contest T-shirts made of bio cotton or practical neck warmers – both with an original Bike to Work logo. Participants with 66% and higher regularity selected by a lot can look forward to great rewards such as bikes, scooters, package holidays, or tickets to various sports and cultural events (+you can add your idea – for instance Everyone who cycles or walks to work at least ten times during May will receive from us special…bike lights, jerseys, bells, …anything you can think of).

Registration is possible from the 1st of February. Applying in February is also the most advantageous regarding the starting fee, so do not hesitate (supposing you do not pay the starting fee to your employees).

We look forward to your mileage and mainly your smiles!

Suggestion for the second – “reminding“  – e-mail to the employees – to be sent around the 15th of April

Subject: Just X days remaining until the registration closes!

Slowly but surely the May Bike to Work challenge is approaching… In total XX people from our company have registered. We are very happy about that! And those of you who still have not decided, apply and join us for the ride!

Those of you who do wish to join our teams this year and win many lovely prizes (you can add in particular prizes which you can think of in your company) register for the competition as soon as possible, by the end of April at the very latest. The website for registration is www.dopracenakole.cz. Whoever manages to do this in time, will have their starting fee covered by the company (during registration simply check the option “Starting fee will be paid by my employer.“).

Fearless teams such as … (write names of the teams you have so far) are already brushing up on their strategies. Do not let them shame you in your department (with your colleagues, in your office,…). Put a team together and show them you are ready to accept the challenge! Whatmore, all the participants may look forward to special offers (see www.dopracenakole.cz) such as breakfast for free, special offers “on the T-shirt“ etc.

Most importantly, it is going to be fun, so let’s get started!

Suggestion for an e-mail for your business partners, contractors, customers, and possibly even competitors (you can challenge them to a duel:))

Be proud that your employees cycle to work and use it to bolster your PR. Boast it on your company‘s Facebook page or website. (During February, March, and April add the call for registration and a corresponding web link).

You can also invite your business partners, customers, contractors …to join in the competition. Send them an e-mail with a nice picture of your company team and for example the following text:

“Ride your bike to work with us! Last year more than XX of our employees enjoyed this great event and we heartily recommend it to everyone. It is not just fun, but also an ideal way to improve relationships among employees, help them get fit, and get a good feeling about themselves. In a way, you will also help protect the environment. At …(your company name) we are proud to support the Bike to Work competition.

Join us this year!

We look forward to our ride together!

For more information see www.dopracenakole.cz.“

Motivational e-mails to be sent during the May competition

Inform your employees about all events which are being planned within the Bike to Work competition and motivate the teams by announcing continuous results. Example of communication:

“So far the continuous regularity chart has been ruled by team… with a 100% regularity, followed by team….with an X% success rate.

When it comes to the mileage, there has been no competition for Mr. XX from team XX so far with unbelievable XX kilometers. Trying to catch up with him is Mr. XX from team XX with XX kilometers. Sadly we have seen no results from team XX, four members of which have not taken their bike to work once!…“

 

Výzvu pořádá
Generální partneři
Národní partneři
Partneři
Hlavní mediální partner
Mediální partneři